Algemene voorwaarden Itemstore


Inhoudsopgave algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarde

Voorwaarde lidmaatschap Premium

kortingscode voorwaarde

Cadeaubonvoorwaarde

Privacybeleid en Cookiebeleid


Algemene verkoopvoorwaarde

Definities

 1. Itemstore: Itemstore.nl, gevestigd te Zomerkade 30, 1273 SN Huizen onder KvK nummer: 74777882. Onder btw-identificatienummer: NL002313433B32.
 2. Klant: degene met wie Itemstore een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Itemstore en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Itemstore.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Itemstore hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Itemstore hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Itemstore te allen tijde wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Itemstore niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Itemstore vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Itemstore, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Itemstore een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. Itemstore is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Itemstore de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. Itemstore heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Itemstore prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Itemstore op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Itemstore mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Itemstore de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Itemstore behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Itemstore gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Itemstore. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Itemstore zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Itemstore op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Itemstore, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Itemstore te betalen. 

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Itemstore gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Itemstore roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Itemstore, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

o zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

o zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

o zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@itemstore.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Itemstore, https://www.itemstore.nl/, kan worden gedownload.
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Itemstore, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
 3. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Itemstore indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 4. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Itemstore deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Itemstore heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht 

 1. Itemstore kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Itemstore heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Itemstore.
 3. Itemstore is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Itemstore te verrekenen met een vordering op Itemstore. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Itemstore blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Itemstore op grond van wat voor met Itemstore gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Itemstore zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien Itemstore een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Itemstore het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Itemstore, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Itemstore het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Itemstore kan tegenwerpen.

Levertijd 

 1. De door Itemstore opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Itemstore.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Itemstore niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering

 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten 

 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Itemstore niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Itemstore, bij gebreke waarvan Itemstore niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

o zaken van Itemstore die bij de klant aanwezig zijn

o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 1. De klant geeft op eerste verzoek van Itemstore de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Itemstore enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Ruilen 

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
 • het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geruild.

 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Itemstore voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Itemstore heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Itemstore tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Itemstore tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Itemstore.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Itemstore de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Itemstore redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen Itemstore en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Itemstore schriftelijk in gebreke stellen. 

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd 

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart Itemstore tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Itemstore geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten

 1. De klant dient een door Itemstore geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Itemstore daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Itemstore uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Itemstore in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Itemstore gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Itemstore.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Itemstore ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als Itemstore een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Itemstore verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid Itemstore

 1. Itemstore is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Itemstore aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Itemstore is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Itemstore aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Itemstore vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Itemstore toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Itemstore niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Itemstore in verzuim is. 
 3. Itemstore heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Itemstore kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Itemstore in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Itemstore kan worden toegerekend in een van de wil van Itemstore onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Itemstore kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Itemstore 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Itemstore er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Itemstore is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Itemstore is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Itemstore zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Itemstore. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Itemstore bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Itemstore is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 01 juni 2020.


Voorwaarden lidmaatschap Premium

7 september 2020

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Toepasselijkheid
 • Artikel 3 – Afsluiten van Premium
 • Artikel 4 – Premium voordelen
 • Artikel 5 – Duur
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht
 • Artikel 7 – Fair use policy
 • Artikel 8 – Tijdelijk Premium Lidmaatschap
 • Artikel 9 – Overige bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze Voorwaarden Premium-lidmaatschap wordt verstaan onder:

 1. Itemstore: itemstore.nl, gevestigd te Zomerkade 30, 1273 SN Huizen onder KvK nummer: 74777882. Onder btw-identificatienummer: NL002313433B32.
 2. Premium: het door itemstore.nl aangeboden voordeelabonnement waarmee voor de duur van 1 maand en eventuele verlengingen zonder extra betaling gebruik kan worden gemaakt van:
  1. de Bezorgopties;
  2. Voordeelassortiment;
 3. Account: het account van het Lid van Premium bij itemstore.nl, waarmee aankopen op de Website kunnen worden verricht.
 4. E-mailadres: het e-mailadres van het Lid van Premium dat gekoppeld is aan zijn/haar Account.
 5. Bezorgopties: de gratis bezorgopties die itemstore.nl binnen Nederland aanbiedt aan een lid van Premium.
 6. Voordeelassortiment: producten waarop een exclusieve korting van 15 % geldt voor Leden van Premium.
 7. Website: de webwinkel van itemstore.nl, te bezoeken via www.itemstore.nl.
 8. Voorwaarden: deze voorwaarden Premium-lidmaatschap.
 9. Tijdelijk Premium Lidmaatschap: het lidmaatschap zoals beschreven in artikel 8.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de afname van Premium. Deze Voorwaarden zijn tevens op de Website te raadplegen, zie https://www.itemstore.nl/algemene-voorwaarden?preview=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE1OTEyMDkzNzgsImV4cCI6MTU5MTIxMjk3OCwid2lkIjoxMDQ3OTE0fQ.x0c-kUrPwV5iLpfxJzmZxZErcVe4N7cZ6E9qgXD--rs


 2. Iedere consument die Premium aankoopt aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
 3. itemstore.nl heeft het recht om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de Bezorgopties wijzigen of worden uitgebreid. De gewijzigde Voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra ze op de Website zijn gepubliceerd en itemstore.nl het Lid van Premium hierover heeft geïnformeerd. Indien het Lid van Premium nadien daarvan gebruik blijft maken, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van Premium.
 4. Op het aankopen van producten op de Website van itemstore.nl zijn de overige voorwaarden van itemstore.nl van toepassing.
 5. Zakelijke afnemers zijn uitgesloten van deelname aan Premium.

Artikel 3 - Afsluiten van Premium

 1. Elke consument met een Account kan gebruik maken van Premium door dit te kopen op de Website. Premium is gekoppeld aan het Account.
 2. Het Lid van Premium gaat er bij aankoop mee akkoord dat Premium direct te gebruiken is en niet pas na afloop van de herroepingstermijn. itemstore.nl zal het afsluiten van Premium bevestigen op het E-mailadres.
 3. Het maandtarief van premium is 4,99 euro waarbij de eerste maand 0,01 euro kost. Het Lid van Premium zal daartoe een factuur ontvangen. Betalingen dienen daarna bij vooruitbetaling per maand te worden voldaan door middel van een automatische incasso. Bij tussentijdse beëindiging conform artikel 5.3 zal het teveel betaalde bedrag naar rato worden teruggestort op de rekening van het Lid van Premium.
 4. itemstore.nl is gerechtigd om het maandtarief voor Premium van tijd tot tijd aan te passen. itemstore.nl informeert het Lid van Premium in het geval van een aanpassing van het maandtarief ten minste dertig (30) kalenderdagen voordat de aanpassing wordt doorgevoerd via het E-mailadres over de voorgenomen aanpassing. Indien het Lid van Premium niet akkoord gaat met de door de itemstore.nl aangekondigde aanpassing, dan dient het Lid van Premium, Premium te beëindigen Premium voordat het aangepaste maandtarief daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Indien het Lid van  gebruik blijft maken van Premium nadat het maandtarief is aangepast, wordt hij/zij geacht akkoord te gaan met het nieuwe maandtarief.
 5. Het Lid van Premium gaat ermee akkoord dat itemstore.nl hem van tijd tot tijd kan informeren en/of vragen kan stellen op het E-mailadres over zijn gebruik van Premium en over eventuele aanvullende mogelijkheden van Premium (indien van toepassing).

Artikel 4 - Premium voordelen

 • 4.1 Bezorgopties
  • 4.1.1 Niet alle gratis bezorgopties worden aangeboden op het gehele assortiment dat beschikbaar is via itemstore.nl. Het assortiment waarop de gratis Bezorgopties van toepassing kunt u vinden op de pagina winkelwagen nadat u het product in winkelwagen heeft gedaan”.
  • 4.1.2 Niet alle gratis bezorgopties worden aangeboden op alle postcodes binnen Nederland. Afhankelijk van het door het Lid van Premium bij zijn bestelling geselecteerde afleveradres kunnen er meer of minder gratis bezorgopties worden aangeboden. De Bezorgopties die worden getoond bij het productaanbod gelden voor het standaard afleveradres. Indien dit adres wordt gewijzigd, kunnen de Bezorgopties eveneens wijzigen.
 • 4.2 Voordeelassortiment
  • 4.2.1 Als lid van premium krijg je standaard 15 % korting op het gehele assortiment.
  • 4.2.2 De van toepassing zijnde korting op het assortiment kan fluctueren. Daarnaast kan itemstore.nl van tijd tot tijd het assortiment waar de 25 % korting onder valt wijzigen en/of (gedeeltelijk) intrekken.
  • 4.2.3 Indien op het moment van aankoop van een product uit het assortiment een (algemene) product aanbieding van itemstore.nl een hogere korting oplevert dan de korting die geldt binnen het assortiment, is de meest gunstige prijs op het Lid van Premium van toepassing.
  • 4.2.4 De van toepassing zijnde korting op het Voordeelassortiment geldt niet in combinatie met andere kortings- of voordeelacties, waaronder maar niet beperkt tot, bundelvoordeel bij afname van meerdere identieke producten.

Artikel 5 - Duur

 1. De startdatum van Premium is de datum waarop Premium is gekocht op de Website.
 2. Premium wordt aangegaan voor een periode van 1 maand. Na afloop van deze eerste contractperiode wordt Premium verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Na afloop van de eerste contractperiode van 1 maand is het Lid van Premium op ieder moment gerechtigd de verlengde Premium-overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.
 4. Het Lid van Premium kan in het Account zien hoe lang Premium nog geldig is.
 5. itemstore.nl is gerechtigd Premium op te zeggen als zij stopt met het aanbieden van Premium. Het Lid van Premium zal hierover vooraf op het E-mailadres worden geïnformeerd. Enig niet gebruikt tegoed wordt aan het Lid van Premium onverwijld teruggestort.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. In aanvulling op artikel 5.2 kan Premium gedurende de eerste contractperiode van 1 maand niet tussentijds worden opgezegd of ontbonden, met uitzondering van de mogelijkheid voor het Lid van Premium om van het herroepingsrecht gebruik te maken.
 2. Het Lid van Premium kan Premium binnen 30 dagen herroepen door hiervan een melding te maken bij de klantenservice van itemstore.nl. De mogelijkheid om van Premium gebruik te maken wordt dan direct beëindigd.
 3. Indien het Lid van Premium gebruik maakt van de in het vorige artikellid genoemde herroepingsmogelijkheid is het Lid van Premium een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door itemstore.nl is nagekomen op het moment van ontbinding. Het lid van Premium zal het niet gebruikte tegoed onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop het Lid van Premium de herroeping meldt teruggestort krijgen.
 4. itemstore.nl gebruikt voor een eventuele terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als door het Lid van Premium is gebruikt, tenzij het Lid van Premium instemt met een andere door itemstore.nl voorgestelde methode.
 5. Het Lid van Premium ontvangt van zijn ontbinding een bevestiging op het E-mailadres.
 6. Indien het Lid van Premium gebruikt maakt van de mogelijkheid om Premium te herroepen, kan hij de eerstvolgende 6 maanden niet (opnieuw) Premium afnemen.

Artikel 7 - Fair use policy

 1. Het Lid van Premium zal met in achtneming van de redelijkheid en billijkheid van Premium gebruik maken.
 2. Het Lid van Premium die in strijd met artikel 7.1 gebruik maakt van Premium kan van verder gebruik daarvan worden uitgesloten.
 3. itemstore.nl is gerechtigd om het gebruik van Premium te beperken, op te schorten of Premium te beëindigen zonder teruggave van de daarvoor betaalde vergoeding, afhankelijk van het gebruik hiervan door het Lid van Premium; dit uitsluitend ter beoordeling van itemstore.nl. Het Lid van Premium zal hierover op het E-mailadres worden geÏnformeerd.

Artikel 8 - Tijdelijk Premium Lidmaatschap

 1. Het Tijdelijk Premium Lidmaatschap is gratis. Het Tijdelijk Premium Lidmaatschap is gekoppeld aan het Account.
 2. Op het Tijdelijk Premium Lidmaatschap zijn deze Voorwaarden van toepassing met uitzondering van artikel 1.3, 3.1 t/m artikel 3.4, artikel 5.1, artikel 5.2 en artikel 6 uit deze Voorwaarden.
 3. De duur van het Tijdelijk Premium Lidmaatschap wordt door itemstore.nl gecommuniceerd aan de consument voordat hij/zij het Tijdelijk Premium Lidmaatschap afsluit. Deze duur wordt in het Account weergegeven. Premium wordt automatisch stopgezet na afloop van deze duur. Daarna worden weer de dan geldende bezorgkosten in rekening gebracht bij een bestelling van Premium-assortiment.

Artikel 9 - Overige bepalingen

 1. Het Lid van Premium kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat itemstore.nl de Voorwaarden, of Premium op enig moment soepel toepast.
 2. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden of van de procedureregels in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door itemstore.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 3. Vragen of klachten over Premium kunnen bij de klantenservice van itemstore.nl worden ingediend.
 4. De Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 


Kortingscode voorwaarden

Kortingscodes door itemstore.nl.

Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van kortingscodes die je worden aangeboden door Itemstore. (itemstore.nl). Door gebruik te maken van itemstore.nl kortingscodes ga je akkoord met deze voorwaarden.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte kortingscodes die worden aangeboden door itemstore.nl.
 2. Voor digitale kortingscodes geldt in veel gevallen dat deze zijn gekoppeld aan een e-mailadres. De kortingscode werkt alleen als het betreffende e-mailadres wordt gebruikt bij het bestellen van artikelen. De kortingscode kan niet in combinatie met een ander e-mailadres worden gebruikt.
 3. De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.
 4. Kortingscodes uitgegeven door itemstore.nl kun je gebruiken voor aankopen bij itemstore.nl (Itemstore.). De kortingscodes zijn niet geldig voor artikelen die via www.itemstore.nl worden aangeboden door derden, zoals artikelen van externe itemstore.nl verkopers en tweedehands artikelen.
 5. Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor openstaande bestellingen.
 6. Kortingscodes uitgegeven door itemstore.nl kunnen niet gebruikt worden voor de aankoop van Nederlandstalige boeken, medicijnen, babyvoeding 0-6 maanden en cadeaubonnen van itemstore.nl. Kortingscodes uitgegeven door itemstore.nl kunnen tevens niet gebruikt worden voor de aankoop van producten die worden verzonden buiten Nederland en België.
 7. Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere kortingscode dat deze per persoon en per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.
 8. Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.
 9. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 10. Indien je de producten retourneert waarmee je de kortingscode hebt gebruikt dan komt de korting te vervallen.
 11. Je kunt kortingscodes niet ruilen voor geld. Je kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.
 12. Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
 13. Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).
 14. Je kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
 15. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.
 16. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.
 17. De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.

Het inwisselen van je kortingscode is heel eenvoudig:

 1. De voorwaarden en mogelijkheden voor gebruik verschillen per kortingscode. Lees daarom de e-mail waarin de kortingscode vermeld staat zorgvuldig door.
 2. Leg een of meer artikelen in je winkelwagentje. Indien je bent ingelogd, worden sommige kortingscodes direct in je winkelwagentje verrekend anderzijds kun je dit zelf invullen in je winkelwagentje onder het kopje ‘’kortingscode’’ Voer de code exact in (cijfers, letters, streepjes).
 3. Ga naar "Bestellen".
 4. Na het inloggen en controleren van je gegevens kun je, voor zover dat nodig is (en er geen sprake is van de situatie onder 2), bij het betalen de kortingscode invoeren. Voer de code exact in (cijfers, letters, streepjes).
 5. Tip: de kortingscode werkt niet als je een artikel waarvoor de korting niet geldt (zoals genoemd hiervoor onder 6), in je winkelwagentje plaatst.

Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van kortingscodes of problemen bij het invoeren, neem dan contact op met onze klantenservice.

 


Cadeaubonvoorwaarden

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door itemstore.nl.("Itemstore") uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een itemstore.nl cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door itemtore.nl uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door itemstore.nl en door itemstore.nl aangewezen derde partijen.
 2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan itemstore.nl te worden verstrekt. Itemstore.nl behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door itemstore.nl of een door itemstore.nl aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan itemstore.nl te overleggen.
 3. Om een Cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het "winkelwagentje". Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode "cadeaubon" en vul je de exacte code in.
 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 5. Cadeaubonnen uitgegeven door itemtore.nl en/of door itemstore.nl aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.itemstore.nl.
 6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 8. De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar in het account van de gebruiker. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon.
 9. Van reeds gebruikte Cadeaubonnen is alle informatie m.b.t. code, restwaarde en vervaldatum ook beschikbaar via het accountoverzicht op de itemstore.nl website.
 10. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: acceptgiro, creditcard, kortingscode, iDEAL of Maestro.
 11. In geval itemstore.nl op basis van van de Algemene Verkoopvoorwaarden overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer Cadeaubon(nen) tevens betaling door middel van acceptgiro of creditcard heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubonsaldo in je account. Indien dit niet toereikend mocht zijn zal terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld van het (restant)bedrag dat door middel van een acceptgiro of creditcard is betaald. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer Cadeaubonnen zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubonsaldo.
 12. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 13. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
 14. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 15. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 16. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.
 17. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Itemstore.nl zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

 


Privacybeleid en Cookiebeleid

Itemstore.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

 

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

 

 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “De website”): www.itemstore.nl

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Itemstore.nl, gevestigd te Zomerkade 30 1273 SN Huizen, kvk-nummer: 32125031.

 

 

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

 

Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

 

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

 

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Itemstore.nl en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

 

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@itemstore.nl

 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

 

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

 

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@itemstore.nl

 

Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@itemstore.nl

 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

 

Artikel 11 - Cookies

1.Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

 

2.Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 

- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie

- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

 

- Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

 

- Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

 

 

 1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

 

- Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)

- Google Analytics (analytische cookie)

- Adobe (analytische cookie)

- Facebook (tracking cookie)

- Google Adwords (tracking cookie)

 

 

 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

 

 5.  Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq