Home » Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

1. Itemstore : Itemstore . gevestigd te Herenweg 64 onder KvK nr. 32125036.
2. Klant: degene met wie Itemstore een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Itemstore en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voonvaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen. werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van
diensten of producten door of namens Iteinstore .
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Itemstore zijn vrijblijvend. tenzij daarin uitdrukkelijk anders vernield.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig. tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt. dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen. tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Itemstore zich het recht voor de offerte of hei aanbod alsnog binnen
3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken. zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt 'tuiniert slechts. nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

1. Alle prijzen die Itemstore hanteert zijn in toto's, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten.
heffingen en reis-. verzend- of transportkosten. tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Itemstore hanteert voor zijn producten of diensten op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt. kan
Itemstore te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan. die Itemstore niet kon voorzien ten tijde van het doen van de
aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst. kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de
verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen. dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een
aanduiding is van de aard van het product. tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of
model overeenstemmen.
Betalingen en betalingstermijn

Producten worden direct afgerekend in de winkel.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn. dan is Itemstore gerechtigd een rente van Iq is per maand in rekening te brengen
vanaf de dag dat de klant in verzuim is. waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is. is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan
Itemstore
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt. mag Itemstore zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft
voldaan.
5. In geval van liquidatie. faillissement. beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Itemstore op de
klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Itemstore . dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken
prijs aan Itemstore te betalen.

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Itemstore gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant
geleverde producten.
2. Itemstore roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame. dient de klant de producten waar dit recht betrekking op
heeft. onmiddellijk te retourneren aan Itemstore . tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
• het product niet is gebruikt
• het geen product is dat snel kan bederven. zoals voedsel of bloemen
• het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
• het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed. badkleding, enz.)
• de verzegeling nog intact is. indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd's. d's. etc.)
• het product geen reis. vervoersticket. cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
• her product geen los tijdschrift of losse krant is
• het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
• de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd. vangt aan:
O op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van I bestelling
O zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
O zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
O zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@ktemstore.n1 . indien gewenst met behulp van het
herroepingsfonnulier dat via de website van Itemstore . www.itemstore.nl , kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na liet kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Itemstore
bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Itemstore indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking
komen. zal Itemstore deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de
consument. op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Iteinstore heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is. doet de klant afstand van liet recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende
verbintenis op te schonen.

Retentierecht

1. Itemstore kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden. totdat de klant alle nog
openstaande rekeningen ten aanzien van Itemstore heeft voldaan. tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Itemstore
3. Itemstore is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn
retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is. doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Itemstore te verrekenen met een vordering op
Itemstore .

Eigendomsvoorbehoud

1. Itemstore blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten
aanzien van Itemstore op grond van wat voor met Itemstore gesloten overeenkomst dan ook. met inbegrip van vorderingen inzake het
tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Itemstore zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant. mag de klant de producten niet verpanden. verkopen. vervreemden of anderszins
bezwaren.
4. Indien Itemstore een beroep doet op zijn eigendornsvoorbehoud. geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Itemstore het recht om
schadevergoeding. gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Itemstore . tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Itemstore het recht om zijn verplichtingen op te schonen
totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim. met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Itemstore kan
tegenwerpen.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant. tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is. dan dient de klant. alvorens het product in ontvangst te nemen.
hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken. bij gebreke waarvan Iteinstore niet aansprakelijk kan
worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt. dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de
verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Itemstore . bij gebreke waarvan Itemstore niet aansprakelijk kan worden
gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum. is het risico van een eventueel
kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten. veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie
of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen. aangebrachte wijzigingen aan
het product. nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant. alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden
vastgesteld.
3. Het risico van verlies. beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen. gaat over op
de klant op bet moment waarop deze juridisch en'of feitelijk worden geleverd. althans in de macht van de klant komen of van een derde die
het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
2. ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
3. het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaanjes
4. het product is nog niet gebruikt
5. Afgeprijsde artikelen. niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen. op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste
artikelen en kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Iteinstore tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Itemstore geleverde producten en/of
diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Itemstore geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele
tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten.
dan dient de klant Itemstore daarvan zo spoedig mogelijk. doch in ieder geval binnen I maand na constatering van de tekortkomingen.
op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Itemstore uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming. zodat Itemstore in staat is hierop adequaat te
reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden. kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Itemstore gehouden kan
worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Itemstore .
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Itemstore ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Itemstore een overeenkomst aangaat met meerdere klanten. is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die
zij op grond van die overeenkomst aan Itemstore verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Itemstore

1. Itemstore is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of
bewuste roekeloosheid.
2. Indien Itemstore aansprakelijk is voor enige schade. is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt
met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Itemstore is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. zoals gevolgschade. gederfde winst. gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Itemstore aansprakelijk is. is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van
het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen. foto's. kleuren, tekeningen. omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij
benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding eniof (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting
van enige verplichting.

Verval termijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Itemstore vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de
aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Itemstore toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen. tenzij deze tekortkoming. gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis. de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Itemstore niet blijvend of tijdelijk onmogelijk. dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat
Itemstore in verzuim is.
3. Itemstore heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet
volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Itemstore kennis heeft genomen van omstandigheden die bent goede grond geven om te
vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Itemstore in de nakoming van enige
verplichting ten aanzien van de klant niet aan Itemstore kan worden toegerekend in een van de wil van Itemstore onafhankelijke
situatie. waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Itemstore kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde ovennachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog. opstand.
rellen. natuurrampen. etc. ): wanprestaties en overmacht van toeleveranciers. bezorgers of andere derden: onverwachte stroom-.
elektriciteits- internet-. computer- en telecomstoringen: computervirussen. stakingen. overheidsmaatregelen. onvoorziene
vervoersproblemen. slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een ovennachtsituatie voordoet waardoor Itemstore 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die
verplichtingen opgeschort totdat Itemstore er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een ovennachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd. mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk
geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Itemstore is in een ovennachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd. ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand
enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Itemstore is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Itemstore zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande
schriftelijke instemming van Itemstore .
2. Deze bepaling geldt als een beding niet goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83. tweede lid. Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken. dan tast dit de overige bepalingen
van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is. wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat
Itemstore bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasenlljk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Deftigere is gevestigd: praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis
te nemen van eventuele geschillen tussen partijen. tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 13 mei 2019 ,